ISKCON Udaipur Activities

17th Sep – Radha Astami Festival – Kirtan Pastimes of Srimati Radha Rani by H.G. Mayapur Vasi Das Abhishek Arati Maha Prasadam for all 300 people

19th Sep – Seminar on The Holy Names Kirtan Lecture on Holy name by H.G. Mayapur Vasi Das, Prasad,30 people

20th Sep – Ekadashi & Holy name Mahima by H.G. Mayapur Vasi Das 20 people

21st to 23rd Sep – Japa Yagna Seminar by H.G. Sudama Prabhu (Mumbai) Morning & Evening- 70 people

22nd Sep – Bhaktivinod Thakur Appearance day Celebration – 30 Devotees

23rd sep – Haridas Thakur Disappearance Day Celebration- 70 people

24th Sep – Srila Prabhupad Sanyas Lila by H.G. Kamal Lochan Prabhu (Mumbai)